III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Woj. Łódzkiego 2018

Aktualności » III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Woj. Łódzkiego 2018

44 regionalistów  Ziemi Łódzkiej spotkało się  30  czerwca 2018 roku w  Kutnie, by uczestniczyć w obradach III Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych województwa łódzkiego  pn. „Regionaliści   z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości". Na Ziemi Kutnowskiej gości powitał Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Miasta Kutno i radny Sejmiku Województwa Łódzkiego  Robert Baryła.

W gościnnej Sali Centrum Teatru, Muzyki i Tańca  obradowali  przedstawiciele 18 stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Zadzimia, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z Siedzibą w Makowie, Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej, Towarzystwo Miłośników Piątku  i Okolic,  Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które było organizatorem tego spotkania.

Wykład  nt. „Współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi  na przykładzie Kutna” przedstawił   dr Michał Adamski, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta UM Kutno.

Dr Jarosław Kotliński, Naczelnik Wydziału Edukacji  UM Kutno zaprezentował dobre  praktyki  stosowane w kutnowskich szkołach: „Program Edukacji Regionalnej Kutno poprzez wieki”.

Naszym gościom  pokazaliśmy  Muzeum Zamek w Oporowie. Zwiedzaliśmy komnaty zamkowe z przewodnikiem – Andrzejem Boruckim, który barwnie opowiadał o dziejach zamku i jego mieszkańców.

 O „Prawnych  aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów z zakresu regionalizmu” mówiła  Anna Olejniczak, przedstawiciel Centrum  OPUS.  O „Działaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa  Małych Ojczyzn”  mówił Ryszard Bonisławski, senator RP, wiceprzewodniczący  w/w Zespołu.Zespół ten  tworzą posłowie  i senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią  grupę zainteresowaną rozwojem kultury lokalnej. Do zadań Zespołu należy w szczególności: propagowanie działalności twórców i animatorów kultury w małych środowiskach; organizowanie konferencji naukowych, edukacyjnych i okolicznościowych promujących  dziedzictwo Małych Ojczyzn; inicjowanie przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi zmierzających  do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego; wspieranie projektów ustawowych  zmierzających do  stworzenia w Polsce kompleksowego systemu wspierania małych centrów kulturalnych. Na spotkaniu w dniu 9 listopada 2017 roku  zdecydowano o idei prezentowania w Senacie dorobku lokalnych społeczności w ramach krzewienia  i uhonorowania tradycji i kultury pielęgnowanych przez Małe Ojczyzny.

Członkowie Zespołu, pod przewodnictwem Pani Marszałek Senatu Marii Koc, pragnąc umożliwić lokalnym środowiskom prezentowanie swojego dorobku, ekspozycji,  programów artystycznych, rzemiosła i specjałów kuchni regionalnej na forum  Senatu zdecydowali by owe prezentacje, wpisane w obchody stulecia niepodległości, odbywały się raz w miesiącu w roku 2018. Senator stwierdził, że należy docenić wysiłek ludzi z pasją i miłością jaką starają się zarażać mieszkańców swoich „Małych Ojczyzn”. Zaprosił stowarzyszenia do zwiedzania Parlamentu Polskiego, deklarując pomoc w tym temacie.

 

 Był także czas na wymianę doświadczeń oraz pokaz dobrych praktyk przez  regionalistów Ziemi Łódzkiej:

Waldemar Domarańczyk z Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego  omówił  wydanie albumu fotograficznego  o swoim mieście i  będzie zachęcał mieszkańców, aby fotografowali różne zaułki miasta i interesujące w/g nich miejsca. Stanie  to się  powodem lepszego poznania swojej okolicy. TPPT koncentruje się na  renowacji kolejnych nagrobków na „piotrkowskich Powązkach”, organizując kwesty.

Witold Smętkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, zaprezentował  książką pt.”Aleksandrów wczoraj i dziś”. Jest to publikacja o dziejach historii miasta, zabytkach, ważnych wydarzeniach, a także o działalności ludzi w Aleksandrowie Łódzkim.

Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników Historii  Żychlina, zaprezentowała i pokazała uczestnikom sejmiku, że można  poznać historię  miasta i okolic poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych.

Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, przypomniał, że inicjatorami pierwszego sejmiku było Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i jego stowarzyszenie. Zwrócił uwagę na  przełamywanie schematów, otwartość na nowe inicjatywy wychodzące od mieszkańców.

Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, przedstawił problemy z jakimi trudnościami i barierami spotykają się stowarzyszenia. A są to często problemy finansowe, medialne i coraz trudniejsze w rozliczaniu projekty. Zapytany o pomnik Rembielińskiego w Łodzi, poinformował, iż budowa tego pomnika była jego wieloletnim marzeniem, mimo wielu trudności powstał   i jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Głównym celem naszego spotkania  było budowanie płaszczyzny współpracy    i wymiana doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie forum wymiany myśli i dobrych praktyk. Już po raz trzeci w regionie łódzkim doszło  do takiego spotkania.

Pierwszy sejmik, w 2016 roku,  zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli;  drugi, w 2017 roku,  Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego; a regionaliści  kutnowscy zadeklarowali organizację, w 2018 roku,  trzeciego sejmiku  w Kutnie, co niniejszym uczynili. Było nam niezmiernie miło gościć regionalistów Ziemi Łódzkiej  w odrestaurowanym zabytkowym teatrze, który notabene zrobił ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach sejmiku.

W roku 2019 najprawdopodobniej sejmik odbędzie się w Bełchatowie – taką deklarację złożyli regionaliści ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Wszyscy z radością przyjęli tę wiadomość, ciesząc się na ponowne spotkanie…

Celem działalności  stowarzyszeń regionalnych  jest  poznanie swojej Małej Ojczyzny, służenie jej jak najpełniej, edukowanie lokalnej społeczności  na temat historii własnego miasta, wsi  i regionu; ukazanie, jak ważna jest znajomość dziejów naszych przodków i ich przywiązanie do miejsca swojego urodzenia i świadomość  swoich korzeni. Bycie patriotą  lokalnym wiąże się z odczuwaniem i wyrażaniem szacunku i oddania miejscu w którym się żyje;  wiarą w to, że ma się wpływ na kształt najbliższego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzialności. Miłość do Małej Ojczyzny można wyrazić  przez proste czynności – troskę o czystość na ulicach, szacunek dla współmieszkańców  i miejsc publicznych, kibicowanie lokalnej drużynie sportowej, czy po prostu chęć pozostania i założenia rodziny właśnie w tym miejscu. Udział w lokalnych świętach, jak np. upamiętnienie wydarzeń lub osób związanych z regionem, pielęgnowanie tradycji różanej, udział w kweście na renowację starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzach parafialnych w naszym regionie   również możemy zaliczyć do postaw patriotycznych. Regionaliści wykorzystują wiele  pomysłów na lokalną aktywność, współdziałając  z samorządem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi zachęcamy  mieszkańców do poświęcenia   wolnego czasu na wspólne działania na rzecz „małej ojczyzny”.

Regionaliści swoimi działaniami pokazują wszystkim mieszkańcom regionu, że  miłość ojczyzny tej dużej wiąże się nierozerwalnie  z  miłością do  ojczyzny  małej – wsi, osiedla, miasteczka.