Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

O Nas » Nasze stowarzyszenia regionalne  » Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

 Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za rok 2017

I. Sprawy organizacyjne

TPRz jest Stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego i działa w oparciu o Statut przyjęty 24 października 2004 roku. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: 0000039866. Zarząd TPRz działał w 9 osobowym składzie: Zdzisław Daraż - przewodniczący, Józef Kanik i Aleksander Nowosad— zastępcy przewodniczącego, Krzysztof Kadłuczkom – skarbnik, Rybarski Zygmunt — sekretarz oraz członkowie: Roman Małek ,Stanisław Rusznica, Alicja Trzyna, Stanisław Ząbek . Skład Komisji Rewizyjnej był następujący: Bolesław Pezdan- przewodniczący, Ryszard Lechforowicz zastępca przwodniczącego oraz członkowie: Dorota Kwoka, Anna Skiba, Ryszard Zatorski. TPRz liczy 141 członków. Zarząd Towarzystwa odbył 13 posiedzeń na których omawiano bieżące zadania wynikające z realizacji uchwał zebrania sprawozdawczo-wyborczego. z 19 kwietnia 2015. Odbyło się też uroczyste zebrania członków Towarzystwa poświęcone 73 rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolica województwa, oraz dekoracji zasłużonych dla Miasta mieszkańców odznaką „Przyjaciel Rzeszowa” .

II. Działalność statutowa

Jedną z form działalności są wydawnictwa własne oraz firmowane przez Towarzystwo a finansowane i rozprowadzane przez ich autorów. Jak co roku wydano kalendarz ścienny na 2018 r. Autorem zdjęć jest nasz członeki redakcyjny fotoreporter, Aleksander Baranowski. Koszty druku pokrywał Geokart International w Rzeszowie Wydawnictwa własne były dofinansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa w ramach programu wspierania wydawnictw kulturalnych, naukowych i patryjotycznych. W tej grupie wydano :

-„Sylwetki Rzeszowian” cz. V autorstwa Józefa Kanika, Romana Małek i Stanisława Rusznicy. Roman Małek ponad to wydał jeszcze dwie książki 

-„Tadeusz Bilski – z Kamionki w udaną podróż’ oraz „40 lat w służbie „ Bronisław Buniowski.

Ukazała się tez płytę z nagranym koncertem „Piosenki o Rzeszowie” sfinansowana przez urząd miasta.

Wydane książki cieszyły się dużą popularnością. TPRz na wydawnictwa książkowe ma swój ISBN, natomiast na czasopismo „Echo Rzeszowa" swój ISSN. W czerwcu 2017 w Klubie „Zodiak” odbyło się spotkanie z Bronisławem Buniowskim i Romanem Małkiem bohaterem i autorem książki „ 40 lat w służbie” a w  lutym 2018 autorami i bohaterami V części „Sylwetek Rzeszowian” . Uczestniczyli w nim bardzo liczni czytelnicy i sympatycy autorów  oraz Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa.

TPRz wydaje bez żadnej dotacji własny tytuł prasowy „Echo Rzeszowa". Dotychczas ukazały się 270 numerów tego czasopisma, wydawane ono było cyklicznie co miesiąc w objętości 16 kolumn każdy numer. Zespół redakcyjny stanowią członkowie naszego Towarzystwa. Jest on następujący: Zdzisław Daraż — redaktor naczelny, redaktorzy: Aleksander Baranowski , Józef Kanik, Bogusław Kotula, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Ryszard Zatorski, Marian Ważny. Pokazywaliśmy w „Echu Rzeszowa" jak rozwija się miasto i jaki jest w tym udział mieszkańców. Stałymi działami czasopisma były m.in. prezentacje sylwetek ludzi w aktualnie zmieniającej się rzeczywistości oraz tych, którzy odeszli, ale pozostawili swój duży wkład w rozwój miasta Pisaliśmy o bieżącej działalności naszego Towarzystwa w ramach cyklu „Z życia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa". Prezentowaliśmy różne stowarzyszenia, ważne wydarzenia polityczne i społeczne. Było wiele o działalności rad osiedlowych. Prowadzona działalność informacyjno —popularyzatorska miała na celu inspirowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw społeczno-kulturalnych na terenie miasta. W ramach realizowanego zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pokazywaliśmy różne formy zdrowego wypoczynku, szczególnie poprzez uprawianie sportu oraz turystyki. Preferowaliśmy imprezy bezalkoholowe. Dotyczyło to szczególnie imprez osiedlowych, w których uczestniczy zawsze dużo dzieci i młodzieży. Dlatego w szerokim zakresie uczestniczyliśmy w obchodach dni osiedli oraz innych uroczystościach osiedlowych. Staraliśmy się utrzymywać stały kontakt z radami osiedlowymi oraz indywidualnymi mieszkańcami. Nasze teksty są ciekawe, świadczą o tym robione przedruki w różnych czasopismach, gazetkach oraz stronach internetowych.

W listopadzie 2017 roku w sali widowiskowej WDK odbył się koncert „Piosenki o Rzeszowie” W programie było 21 piosenek .Połowa z nich to piosenki nowe i nigdzie nie publikowane .Koncert cieszył się wielkim zainteresowanie i odbył się przy pełnej sali. Duży wkład w jego przygotowanie, dobór repertuaru, zespołów, przebieg,konferansjerkę miał Andrzej Szypuła. Za co składam mu serdeczne podziękowanie.

Dzięki zaangażowaniu Pana Zdzisława Daraża uruchomiono Internetową Telewizję Przyjaciół Rzeszowa. Dotychczas ukazało się 14 programów. Wypowiadają się w nich o problemach miasta ,inwestycjach , poszerzeniu miasta: Prezydent Tadeusz Ferenc, Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński Pełnomocnik Prezydenta Krzysztof Kadłuczko. Pracę Rady Miasta przedstawił Wiesław Buż. O problemach polityki krajowej wypowiadał się Włodzimierz Czarzasty. Przedstawiono relację z obchodów rocznicy powołania Rzeszowa na stolicę województwa oraz koncertu piosenki o Rzeszowie. Chciałbym podziękować w imieniu Towarzystwa za wkład pracy ,zaangażowanie realizatorom i twórcom programów Pani Krystynie Baranowskiej, Panom Zdzisławowi Darażowi, Henrykowi Pietrzakowi i Aleksandrowi Baranowskiemu.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa prowadzi swoją stronę internetową przebudowaną przez zespół pracowników WSiZ. Strona ta jest zamieszczana w licznych portalach internetowych „Echo Rzeszowa" ukazuje się też w wersji elektronicznej Nasz maila: redakcja@echo.erzeszow,pl. Mamy też profesjonalne okienko dialogowe. Stronę internetową prowadzi przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa Zdzisław Daraż. Czasopismo utrzymuje się dzięki reklamom i sprzedaży przez kolporterów „Ruch”, Garmond–Press”  i prenumeracie. Warto podkreślić, że strona redakcyjna wraz z redaktorem naczelnym i zespołem wymienionym w stopce oraz przygotowanie do druku czasopisma „Echo Rzeszowa" i książek prowadzone są przez naszego redaktora prowadzący Romana Małka. Robi to przy udziale Firmy „Małe Sztuki” oraz drukami Geokart-International. Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa użyczając swoje logo sponsorowało medialnie wiele imprez i istotnych wydarzeń na terenie miasta. Towarzystwo uczestniczyło w wspieraniu inicjatyw prezydenta w zakresie rozwoju miasta. Składaliśmy Radzie Miasta oraz prezydentowi różne wnioski i propozycje,-które w większości były przyjmowane pozytywnie. W walnych zebraniach uczestniczył prezydent miasta Tadeusz Ferenc.

III. Działalność na rzecz miasta i jego społeczności

Członkowie angażowali się w działalność społeczną, kulturalną i naukową naszego miasta. W gronie członków TPRz jest wielu nie wymienionych tu jeszcze autorów opracowań o mieście Rzeszowie. Są to: Dorota Kwoka, Zygmunt Cebula, Stanisław Kłos, Jadwiga Kupiszewska, Ryszard Lechforowicz, Bolesław Pezdan. Wielu naszych, członków uczestniczy w pracach samorządowych rad osiedli oraz radach spółdzielczych. Spośród naszych członków radnymi Rady Miasta w obecnej kadencji jest sześciu członków TPRz : Wiesław Buż, Czesław Chlebek, Konrad Fijołek, Janusz Micał, Waldemar Wywrocki, Mirosław Kwaśniak, Stanisław Ząbek. W Prezydium Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest nasz działacz Ryszard Zatorski

IV. Działalność gospodarcza i finansów.

Działalność finansowa nie przynosi zysków, ponieważ środki przeznaczane są na działalność statutową. Na wpływy TPRz w okresie sprawozdawczym składały się: składki członkowskie, reklamy w wydawnictwach, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia.

TPRz nie zatrudnia pracowników etatowych. Działalność wydawnicza i inna oparta jest na wolontariacie, Meble i komputer posiada na prawach użyczenia, Wynajmujemy lokal w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant". Komisja Rewizyjna dokonała pozytywnej oceny działalności merytorycznej oraz finansowej TPRz. Działalność Towarzystwa zgodna była ze Statutem.

Sekretarz  TPRz  Zygmunt Rybarski