Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

O Nas » Nasze stowarzyszenia regionalne  » Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK) - zostało zorganizowane w 1972 roku staraniem miejscowej inteligencji. Stało się kontynuatorem działań wcześniej istniejącego w Kutnie ruchu społecznego. TPZK jest stowarzyszeniem czynnie i nieprzerwanie  działającym od 1972 roku. Aktualnie liczy 240 członków. Stowarzyszenie od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i ma prawo do zbiórki 1 %  podatku dochodowego od osób fizycznych. Od roku 2010 posiada stronę internetową: www.tpzk.eu. Od 35 lat siedzibą TPZK jest   zabytkowy dworek  modrzewiowy z  I połowy XIX wieku  przy ul.  Narutowicza 20, w którym jest  biuro organizacyjne, sala posiedzeń zarządu, sala odczytowa, biblioteczka wydawnictw regionalnych. Towarzystwo od wielu lat współpracuje z samorządem miejskim i powiatowym, placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, kombatantami, samorządami lokalnymi, organizując wspólnie sesje naukowe i popularnonaukowe, odczyty, wystawy historyczne i artystyczne, konkursy, koncerty, wycieczki  turystyczno-krajoznawcze.   

Przy TPZK od 30 lat działa sekcja rękodzieła artystycznego, malarska    i rzeźbiarska oraz metaloplastyki, organizując wystawy, pokazy, kiermasze, spotkania  dla dzieci i młodzieży. W latach 80-tych ubiegłego wieku istniała pracownia i galeria rzeźby, galeria malarstwa i haftu, odbywały się liczne kursy haftu we współpracy z „Cepelią”  i „Sztuką Polską”, a także plenery malarskie i rzeźbiarskie. Do początku lat  90. XX w. w kursach uczestniczyło kilkaset Kutnianek.  Rzeźba ludowa jest naszym lokalnym bogactwem kulturowym, ambasadorem sztuki ludowej, kształtowała się przez lata, jest ceniona i rozpoznawalna na rynku artystycznym w Polsce i za granicą. Rzeźbiarze stworzyli niepowtarzalny styl, który nazwany został „kutnowską szkołą rzeźbienia”, a ich prace stały się produktem regionalnym. Od 2007 r. TPZK i samorząd miejski finansują udział rzeźbiarzy w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie, które są największą w Polsce imprezą promującą sztukę ludową. Od 10 lat podczas  targów kutnowscy rzeźbiarze  kreują, promują i pokazują tradycje rzeźby ludowej regionu kutnowskiego zarówno mieszkańcom Krakowa jak i turystom krajowym i zagranicznym. 

W  2015 roku TPZK utworzyło   Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK, który gromadzi, przechowuje, bada, opracowuje, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne dotyczące  Ziemi Kutnowskiej. Dokumentacja gromadzona przez  Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK  tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zostało zarejestrowane   w bazie polskich archiwów na stronie Archiwa Społeczne. 

Staraniem działaczy TPZK zostały ufundowane na terenie Kutna i powiatu kutnowskiego tablice upamiętniające miejsca ważnych wydarzeń historycznych i ludzi z nimi związanych. Poświęcone są one powstaniu styczniowemu (1983), 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego (1983), Katyńczykom Ziemi Kutnowskiej (1990, 1993), kutnowskiej synagodze zniszczonej w 1941 przez Niemców (1992), zagładzie kutnowskich Żydów na murze kutnowskiego getta (1993), prof. Bronisławowi Oyrzanowskiemu (1998), dr Antoniemu Troczewskiemu (1998), prof. Jerzemu Grochowskiemu w Ostrowach (1999) i 100-leciu powstania Stacji Doświadczalno-Rolniczej w Gołębiewie (1999). 

Wieloletni, bogaty i różnorodny dorobek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zawiera szereg dokonań o znaczeniu ponadregionalnym, ogólnopolskim. Należą do nich badania naukowe poświęcone historii Kutna i powiatu kutnowskiego oraz czasom współczesnym, prowadzone przez członków Towarzystwa i naukowców ze środowisk uniwersyteckich. Ich rezultatem są publikacje drukowane własnym kosztem, przy wsparciu finansowym władz miasta i powiatu oraz sponsorów. Najważniejsze z nich to:  monografia Kutna, wydana w 1984 r.,  21 książek – prac monograficznych, redagowanie i druk dwutygodnika „Głos Kutnowski” w latach 1987 – 1989, a  od dwudziestu lat  druk rocznika p.t. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” z artykułami naukowymi i popularno-naukowymi, upowszechniającymi dawne dzieje i teraźniejszość Ziemi Kutnowskiej. W ciągu 45 lat TPZK wydało   60 pozycji bibliofilskich.

Przez 25 lat   stowarzyszenie prowadziło akcję bicia medali pamiątkowych obejmującą dwie serie – „Generalską” oraz „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”. Wybito 29 medali, które zaprojektowali cenieni polscy artyści medalierzy: Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz, Stanisława Wątróbska-Frindt, Robert Kotowicz, Ewa Olszewska-Borys. Medale były wykonywane przez Mennicę Państwową S.A. w Warszawie. Jak wynika z naszych materiałów archiwalnych, 28 maja 2001roku staraniem TPZK wybito w Mennicy Państwowej S.A. w Warszawie ostatni, dwudziesty dziewiąty medal pamiątkowy poświęcony  Aleksandrowi Patkowskiemu – twórcy regionalizmu polskiego. Decyzją uczestników VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie  medal im. Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu. 

Seria Generalska obejmuje medale poświęcone takim osobom jak: Generał Tadeusz Kutrzeba  (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia głównodowodzącego zgrupowaniem wojsk Armii „Poznań” i „Pomorze” w dniach bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939r.), Generał Franciszek Wlad (medal okolicznościowy poświęcony pamięci dowódcy 14 DP Armii „Poznań”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Witkowicami 18 września 1939 roku), Generał Stanisław Grzmot-Skotnicki  (medal okolicznościowy poświęcony pamięci gen. Brygady, dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii Armii „Poznań”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Tułowicami 19 września 1939 roku), Generał Mikołaj Bołtuć (medal okolicznościowy poświęcony pamięci dowódcy Grupy Operacyjnej „Wschód” Armii „Pomorze”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Łomiankami 22 września 1939 roku.), Generał Franciszek Alter (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy 25 DP wchodzącej w skład Armii „Poznań”, biorącej udział w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku), Generał Władysław Bortnowski  (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy 37 PP Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego z Kutna, dowódcy Armii „Pomorze” z okresu Wojny Obronnej – września 1939 r.), Generał Roman Abraham (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii biorącej udział w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939r.), generał Edmund Knoll - Kownacki (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy Armii „Poznań”, dowódcy GO „Zachód” uczestniczącej w walkach nad Bzurą we wrześniu 1939r.),  Generał Zdzisław Przyjałkowski (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. Bryg. Dowódcy 15 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku), Generał Juliusz Alfred Drapella (medal okolicznościowy dla upamiętnienia postaci gen.  Dowódcy 27 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku) medal poświęcony Żołnierzom poległym w Bitwie nad Bzurą, medal poświęcony Żołnierzom Września, medal okolicznościowy poświęcony Bohaterom Walk nad Bzurą wybity dla upamiętnienia 50-tej rocznicy Bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku. 

Na uwagę zwracają także medale: poświęcony Generałowi Władysławowi Andersowi  urodzonemu w Błoniu k/Kutna; poświęcony Józefowi Piłsudskiemu; poświęcony 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego (medal pamiątkowy wybity dla upamiętnienia stacjonującego przez ponad 20 lat w okresie międzywojennym w Kutnie 37 pp); poświęcony Andrzejowi Małkowskiemu (medal okolicznościowy poświęcony pamięci druha A. Małkowskiego, założyciela Harcerstwa Polskiego urodzonego w Trębkach k/Kutna).

 Z uwagi na wysoki poziom artystyczny i ciekawą tematykę kutnowskie medale pamiątkowe znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych w kraju i poza granicami. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. jako dar mieszkańców Kutna zostały przekazane papieżowi Janowi Pawłowi II. Wielokrotnie były też przekazywane do zbiorów Polish American Numismatic Association (Polsko-Ametykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego) w Chicago oraz prezentowane w jego publikacjach. Od polowy lat osiemdziesiątych  medale pamiątkowe wielokrotnie prezentowane były na różnorodnych wystawach czasowych w Kutnie i wielu innych miastach. Wiele emisji kutnowskich medali była dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

W latach 1985 - 1998, w „Dworku Modrzewiowym" oraz w Muzeum-Zamek  w Oporowie, odbyło się kilka wojewódzkich sejmików towarzystw kulturalnych z terenu województwa płockiego. W 1998 r. TPZK na zlecenie Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury TPZK było   organizatorem XIX Ogólnopolskich Spotkań Regionalnych na temat: Potrzeba nowego podziału administracyjnego  kraju.   W  obradach  udział  wzięło   125   regionalistów z 38 województw, ponadto minister Michał Kulesza, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych z terenu Województwa Płockiego. Ostatni regionalny sejmik  województwa łódzkiego został zorganizowany w Kutnie przez TPZK  w lipcu 2014 roku jako spotkanie przedkongresowe regionalistów z całej Polski w Bydgoszczy.

TPZK jest  jednym z członków-założycieli Ruchu Stowarzyszeń Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji zrzeszającej dobrowolnie stowarzyszenia regionalne z całej Polski. W latach 1990 - 1998 prezes TPZK Andrzej Urbaniak był członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, w której przez dwie kadencje reprezentował województwo płockie. Natomiast w latach 1998 - 2002 członkiem Prezydium Rady Krajowej RTK. Od roku  2014 województwo łódzkie w   Rady Krajowej Ruchu reprezentuje obecna prezes TPZK Bożena Gajewska  działając  na rzecz regionalizmu polskiego.

TPZK jest także członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, a w latach 2013-2016 prezes TPZK pracowała społecznie  w zarządzie tej organizacji skupiającej NGO województwa łódzkiego.

Najważniejsze cykliczne wydarzenia organizowane przez TPZK:

• TPZK ponad 35 lat jest organizatorem Święta Pułkowego, przypominając społeczności miasta i regionu historię 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który stacjonował w Kutnie przez cały okres międzywojenny i jego zasługi dla Kutna i Polski. Corocznie pod koszarami 37pp zbierają się regionaliści, rodziny wojskowe, harcerze, młodzież i dzieci oraz mieszkańcy Kutna by oddać hołd żołnierzom 37pp.

• TPZK od ponad 35 lat organizuje wspólnie z kutnowską Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego nieodpłatnie koncerty noworoczne dla mieszkańców Ziemi Kutnowskiej inaugurujące rok artystyczny w regionie kutnowskim.

• TPZK od ponad trzydziestu lat, co roku upamiętnia postać dr Antoniego Troczewskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna. Dzięki środkom finansowym zebranym przez TPZK poddano renowacji obejście grobowe dr Troczewskiego na kutnowskiej nekropolii (koszt około 20.000 zł).

• TPZK od ponad 30 lat organizuje rajdy piesze (a od niedawna gry miejskie) śladami historii i zabytków Kutna dla dzieci i młodzieży z regionu kutnowskiego.

• Jednym z największych i najpoważniejszych przedsięwzięć każdego roku jest organizacja w dniu 1 listopada kwesty przeznaczonej na konserwację starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Kwesty są prowadzone od 2003 roku, a dzięki hojności mieszkańców regionu kutnowskiego odwiedzających kutnowską nekropolię udało się odrestaurować kilkadziesiąt nagrobków z zebranych ponad 100.000 zł. Tą działalnością zajmuje się Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK. Od 2015 roku TPZK opiekuje się także starymi, zabytkowymi nagrobkami na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach, gdzie od dwóch lat prowadzi kwesty – rozpoczęto już restaurację jednego z zabytkowych nagrobków. Także cmentarz żydowski w Kutnie jest pod opieką Towarzystwa. Biorąc pod uwagę zasługi TPZK dla ochrony zabytków, w 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta Kutnowski przyznał TPZK uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków. 

• Jedną z najnowszych inicjatyw TPZK są obchody Dnia pamięci o kutnowskich Żydach, który organizuje od 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Prezydenta Miasta Kutno i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce TPZK wydało ważną dla Kutna i regionu publikację pn. „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” (600 stron). Dzięki staraniom prezesa TPZK w Kutnie w 2016 roku gościło „Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

• TPZK od ponad trzydziestu lat opracowuje i wydaje publikacje regionalne, w tym od 21 lat  rocznik Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Wydano ponad 60 pozycji bibliofilskich.

Kutnowski ruch regionalny, wypełniając swoje zadania statutowe w pracy kulturalnej i ochronie tradycji, realizował cel nadrzędny wytyczony współczesnemu polskiemu regionalizmowi jakim jest rozwijanie różnych form aktywności społecznej, prowadzącej do integracji i tworzenia lokalnej samorządności. Służą one budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej posiada swój chlubny udział w bogatym dorobku historyczno-kulturowym społeczeństwa powiatu kutnowskiego. Jego różnorodny dorobek na trwale wpisał się już w pejzaż naukowy  i kulturalno-oświatowy nie tylko na terenie ziemi kutnowskiej, ale również w skali ogólnopolskiej. Tak, jak przez kilkadziesiąt poprzednich lat, w jego działaniach, zawsze obecna jest postać prekursora kutnowskiego regionalizmu – wspaniałego lekarza i społecznika doktora Antoniego Troczewskiego. Ideały  i dokonania tego wielkiego kutnowianina są dla miejscowych regionalistów wzorcem do nieustannego naśladowania. W codziennej działalności nie zapominają również o znaczącym dorobku naukowo-publicystycznym i kulturalnym pierwszych prezesów TPZK – Stefana Talikowskiego i Henryka Lesiaka oraz kilkudziesięciu członków kolejnych Zarządów TPZK. Do najbardziej charakterystycznych, cyklicznych i trwałych w form społecznej działalności TPZK należy zaliczyć: prace służące badaniu, ochronie i popularyzacji dziedzictwa materialnego naszej „małej ojczyzny” – ziemi kutnowskiej, działalność wydawniczą, ochronę i popularyzowanie lokalnych tradycji i obrzędów, propagowanie  i rozwijanie idei kolekcjonerstwa, popularyzowanie muzyki poważnej, turystyki oraz ochronę lokalnego środowiska naturalnego. 

Te ideały i cele, są równocześnie charakterystyczne dla całego współczesnego polskiego regionalizmu. Natomiast skala i realizacja  przedsięwzięć Towarzystwa, często przekracza granice powiatu kutnowskiego. Dzięki czemu  Towarzystwo jest istotnym „ambasadorem” dziejów i współczesnej kultury powiatu kutnowskiego na terenie całego kraju. W realizacji celów statutowych stowarzyszenia istotną rolę odgrywa stała współpraca TPZK instytucjami i stowarzyszeniami kultury ziemi kutnowskiej. Również istotne miejsce w naszej działalności odgrywa współpraca z ogólnopolskim    i wojewódzkim  ruchem regionalnym.

Regionaliści ziemi kutnowskiej w swoich wszelkich działaniach zawsze byli  i są świadomi faktu propagowania  najwartościowszych dokonań  przodków oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich wytworzonego. Dlatego działania TPZK w ciągu minionego czasu w sposób szczególny ukierunkowane były na ciągłe pobudzanie świadomości mieszkańców ziemi kutnowskiej do konieczności ochrony i popularyzacji lokalnego dorobku i dziedzictwa. W sposób szczególny działania TPZK adresowane są do młodzieży. Celem stowarzyszenia jest, aby poprzez różnorodne inicjatywy - pokazujące najbardziej wartościowe i interesujące lokalne dziedzictwo kulturalne - wpływać na kształtowanie się nowych pokoleń mieszkańców ziemi kutnowskiej. W swoich działaniach nie zapominają o pokoleniu ludzi dorosłych, jakże często dotkniętych przez bardzo skomplikowaną i tragiczną historię, zarówno tę minioną, jak również współczesną. Pragną również budować wspólnie z nimi społeczeństwo obywatelskie w pełni świadome swych praw   i powinności.

Ważniejsze nagrody:

• w 1985 roku TPZK za  osiągnięcia w upowszechnianiu kultury otrzymało Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki,

• w 1986 roku TPZK znalazło się w „złotej dziesiątce” w konkursie na najlepsze towarzystwo regionalne w kraju, 

• w 1987 roku  Minister Kultury i Sztuki przyznał TPZK wyróżnienie honorowe za szczególne dokonania w regionalnych towarzystwach kultury w 1986 roku,

• w 1987 roku TPZK zostało uhonorowane Nagrodą Wojewody Płockiego w uznaniu zasług w dziedzinie upowszechniania kultury, 

• w 1997 roku TPZK zostało uhonorowane Listami Gratulacyjnymi Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, 

• w 1997 roku TPZK otrzymało dyplom Wojewody Płockiego za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu kultury w województwie płockim.

• w 2003 roku TPZK została przyznana Nagroda  Starosty Kutnowskiego za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury służącej rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa  powiatu kutnowskiego za rok 2002, 

• w 2008 roku Komitet Organizacyjny i słuchacze UTW przy TPZK zostali nominowani do nagrody Kutnianina Roku 2008 w IV Interaktywnym Plebiscycie Kutnowskiego Centrum Informacyjnego.

• W roku 2009 UTW przy TPZK otrzymało wyróżnienie specjalne Kapituły „Kutnowskiego Hitu 2009” 

• W 2011 roku  TPZK zostało uhonorowane medalem PTTK za pomoc  i współpracę  przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

• W 2012 roku TPZK otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”   nadany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• W 2014 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorfa przesłał TPZK wyrazy uznania za dotychczasowy trud włożony w ochronę starych cmentarzy.

• W 2015 roku TPZK otrzymało dyplom dla laureata konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” przyznany przez Mateusza Morawieckiego – prezesa zarządu  Banku Zachodniego WBK.

• W 2015 roku  prezes TPZK otrzymała Dyplom wyrażający wyrazy uznania za działalność na rzecz kultury regionów i upowszechnianie patriotycznych postaw  w społeczeństwie polskim  przyznany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

• W 2015 roku prezes  TPZK otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” w XXXV rocznicę Porozumień Sierpniowych” od NSZZ „Solidarność” Rady Podregionu  Kutno. 

• W 2017 roku TPZK otrzymało nagrodę   Sejmiku Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury  w wysokości  4000,oo zł. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. W roku 2017 nagrodę tę przyznano  po raz drugi. Ze zgłoszonych  63 kandydatur, Kapituła wybrała  32 laureatów tej nagrody. 

• W 2017 roku TPZK  zostało uhonorowane przez Starostę Kutnowskiego i Przewodniczącego  Rady  Powiatu Kutnowskiego tytułem i  Medalem   „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”  z wpisem  do księgi zasłużonych  dla Powiatu Kutnowskiego, nr wpisu 1/2017. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Powiat Kutnowski  jest wyrazem szczególnego uhonorowania osoby/instytucji za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

• W 2017 roku TPZK zostało uhonorowane przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej  Honorowym Medalem   im. Aleksandra Patkowskiego  w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wspierania szlachetnej  idei regionalizmu polskiego.

• W 2018 roku TPZK otrzymało Nagrodę Superekslibris  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  za całokształt dotychczasowych osiągnięć  w  zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej. 

• Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  za najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej w roku 2017.  Jest to publikacja pt. „Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców” wydana przez TPZK przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno. Nagrodę otrzymał Komitet Redakcyjny TPZK w składzie: redaktor naczelny dr Karol Koszada, sekretarz dr Elżbieta Świątkowska, członek Bożena Gajewska.

• 29  maja 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało z rąk Przewodniczącego  Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno  prestiżową Nagrodę  Miasta Kutno za całokształt działalności na rzecz Kutna i jego mieszkańców. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Kutno  w obecności  Radnych i zgromadzonych gości. Otrzymaliśmy „Złotą odznakę Miasta Kutna” oraz nagrodę pieniężną w wysokości  15.000,oo zł.  Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Ewa Wierzbowska -  przewodnicząca Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, której jesteśmy członkiem.  

Ponadto,  za  wieloletnią  społeczną  działalność  na  rzecz  badania i popularyzowania dziejów, ochronę zabytków oraz rozwój współczesnej kultury Powiatu Kutnowskiego wielu członków Towarzystwa otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, odznaki i dyplomy resortowe.

Przez szereg lat TPZK otrzymało wiele listów gratulacyjnych i wyrazów uznania od władz państwowych, samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych za prowadzoną działalność.

• W 2016 roku TPZK otrzymało dyplom przyznany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za realizację zadania publicznego dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich    pt. „Kutno miasto róż – chcę tu być”. MRPiPS gratuluje  realizacji istotnego społecznie projektu uznanego za przykład dobrej praktyki. 

 Bożena Gajewska 
prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej