Forum Eksperckie - ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Aktualności » Forum Eksperckie - ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Forum Eksperckie Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

     Ostatnio, jako przedstawiciel  Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Jerzy Naskręt uczestniczył w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia nt. ochrony niema-terialnego dziedzictwa kulturowego, które miało miejsce w dniach 12-14 X 2016 r. w Krakowie. Było to pierwsze tego typu spotkanie międzynarodowe, zaproponowane przez Chiny, gromadzące specjalistów z 17 krajów poświęcone dziedzictwu niema-terialnemu, realizowane w ramach formatu współpracy ponadregionalnej. Wydarzenie to poświęcone było wymianie doświadczeń, budowaniu kompetencji i wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chinami  w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzic-twa kulturowego.
      Dyskutowano nad tym, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we wrześniu 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Bogaty program Forum „z jednej strony służył wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej nauce dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czy podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego”.  Forum towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której wręczono decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wiesława Grobelna