Wizyt:
Dzisiaj: 1387Wszystkich: 97158

Statut

Dokumenty » Statut

STATUT

RUCHU STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

I. POSTANOWIENIA GÓLNE

§ 1.

1.Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwany dalej Ruchem, jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń regionalnych oraz innych podmiotów prawnych działającym na podstawie obowiązującego prawa i postanowień niniejszego Statutu.

2.Ruch zrzesza stowarzyszenia regionalne oraz inne podmioty prawne, które działają na rzecz stowarzyszeń regionalnych.

§ 2.

1. Ruch kontynuuje idee Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury oraz KARTY REGIONALIZMU POLSKIEGO.

2. Ruch upowszechnia wiedzę o historycznym dorobku ruchu regionalnego w Polsce.

3. Ruch popularyzuje ideę małych ojczyzn i regionów, pielęgnuje ich tradycje oraz wspiera ich uczestnictwo w życiu kulturalnym kraju.

4. Ruch inspiruje wspólne działania w celu zwiększenia efektów zbiorowego wysiłku szanując w pełni samodzielność i samorządność wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu publicznym.

§ 3.

1. Terenem działania Ruchu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz krajowych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

1. Ruch jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.

2. Ruch używa symboli, pieczęci i innych znaków organizacyjnych ustalonych przez jego władze.

3. Ruch ustanawia i nadaje medale, odznaki honorowe, listy gratulacyjne oraz inne wyróżnienia.

4. Nazwa i symbole Ruchu podlegają ochronie prawnej.

5. Ruch opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.

6. Do realizacji określonych zadań Ruch może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Ruch może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o charakterze dwustronnym oraz międzynarodowym, których cele zbliżone są do jego zadań i działalności.

§ 6.

Czas działalności Ruchu jest nieograniczony.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7.

Celami Ruchu są:

1. Rozwijanie idei regionalizmu.

2. Kształtowanie i utrwalanie tożsamości narodowej.

3. Wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych i pomoc w powstawaniu nowych.

4. Zwiększanie roli stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu życia społecznego

5. Wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych

6. Szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 8.

Cele te są realizowane poprzez:

1. Reprezentowanie ruchu regionalnego wobec władz państwowych i samorządowych.

2. Ułatwianie członkom Ruchu i niezrzeszonym stowarzyszeniom regionalnym kontaktów z władzami państwowymi i samorządowymi różnych szczebli oraz odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej.

3. Przygotowywanie projektów i wniosków w celu pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych a także pomoc stowarzyszeniom regionalnym w tym zakresie.

4. Organizowanie Kongresów Stowarzyszeń Regionalnych oraz innych imprez służących realizacji celów Ruchu.

5. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej.

6. Inicjowanie prac legislacyjnych na rzecz wprowadzania w życie zasad regionalizmu polskiego a także uczestnictwo w tych pracach.

7. Prowadzenie własnych instytucji, w tym Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie.

8. Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu, w tym Unii Europejskiej oraz mediami.

9. Podejmowanie innych, zgodnych z prawem, działań zmierzających do realizacji celów statutowych Ruchu.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Ruchu dzielą się na:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Ruchu może być stowarzyszenie regionalne zarejestrowane, które złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ruchu wraz z aktualnym statutem i zostanie przyjęte przez Radę Krajową.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Ruchu, deklarującemu przystąpienie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany we władzach Ruchu przez osobę upoważnioną, wyznaczoną zgodnie ze statutem delegującego stowarzyszenia.

4. Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Ruchu.

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Ruchu i jego władz.

3. Korzystać z pomocy instytucji, urządzeń i imprez Ruchu na zasadach ustalonych przez jego władze.

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Ruchu.

2. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna a także osoba fizyczna deklarująca dla Ruchu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ruchu i zostanie przyjęta przez Radę Krajową.

2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany we władzach Ruchu przez osobę upoważnioną, wyznaczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi tę osobę prawną.

3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

4. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Ruchu w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Ruchu. Godność ta jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Rady Krajowej.

2. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

3. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 13.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.

2. Likwidacji osoby prawnej.

3. Pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek Rady

Krajowej lub Sądu Koleżeńskiego na skutek rażącego naruszenia postanowień Statutu.

4. Zalegania w uiszczaniu składki członkowskiej przez dwa lata, chyba że Rada Krajowa uzna

sytuację za usprawiedliwioną.

5. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym.

§ 14.

Utrata członkostwa nie zwalnia z uregulowania zobowiązań finansowych wobec Ruchu z wyjątkiem § 13 pkt.4. i 5.

§ 15.

Rada Krajowa ma prawo z ważnych przyczyn zawiesić członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów.

IV. WŁADZE RUCHU

§ 16.

Władzami Ruchu są:

A. Walne Zgromadzenie Delegatów w skrócie Zgromadzenie.

B. Rada Krajowa

C. Komisja Rewizyjna

D. Sąd Koleżeński

§ 17.

1. Wyboru Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Zgromadzenie spośród osób reprezentujących członków zwyczajnych Ruchu.

2. Wybory a także ukonstytuowanie się władz Ruchu wymienionych w § 16. punkty B, C i D podczas ich pierwszych posiedzeń odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że ¾ obecnych zadecyduje inaczej.

§ 18.

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Ruchu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego.

3. Wszystkie zebrania władz Ruchu, a w przypadku Komisji Rewizyjnej również inne jej czynności, są protokołowane.

§ 19.

Kadencja władz Ruchu a także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów trwa cztery lata.

A. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW (ZGROMADZENIE)

§ 20.

1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Ruchu.

2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi Ruchu a także zaproszeni goście.

3. Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest co cztery lata przez Radę Krajową.

4. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada Krajowa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Ruchu.

5. Zgromadzenie Nadzwyczajne na wniosek, o którym mowa w § 20. punkt 4, powinno być zwołane nie później niż trzy miesiące od zgłoszenia wniosku.

6. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane, chyba że samo Zgromadzenie większością ¾ głosów zadecyduje inaczej.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Rada Krajowa zawiadamia wszystkich członków na co najmniej trzy miesiące przed wyznaczoną datą. Do zawiadomienia winny być dołączone sprawozdania władz Ruchu wymienionych w § 16 pkt. B, C i D.

§ 21.

Do uprawnień Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu.

2. Przyjmowanie sprawozdań Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Rady Krajowej lub poszczególnych jej członków.

4. Uchwalanie regulaminów działania władz wymienionych w § 16 pkt. B, C i D.

5. Uchwalanie kierunków i programów działania.

6. Wybór i odwoływanie członków władz Ruchu wymienionych w § 16 pkt. B, C i D.

7. Nadawanie godności członka honorowego.

8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Ruchu i przeznaczeniu jego majątku.

§ 22.

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

2. W Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów. Przy braku tej liczby w wyznaczonym terminie, Zgromadzenie jest ważne w drugim terminie podanym w piśmie zwołującym Zgromadzenie bez względu na liczbę delegatów.

B. RADA KRAJOWA

§ 23.

1. Rada Krajowa reprezentuje Ruch i kieruje jego pracami.

2. Rada Krajowa składa się z 16 do 21 osób, wybieranych przez Zgromadzenie.

3. Rada Krajowa może dokooptować do swego grona nowych członków na opróżnione w trakcie

kadencji miejsca, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych przez Zgromadzenie.

§ 24.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Krajowej odbywa się w czasie obrad Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Krajowa wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz do 3 - 5 członków i o dokonanym wyborze powiadamia Zgromadzenie.

§ 25.

Do obowiązków i uprawnień Rady Krajowej należy:

1. Obradowanie nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.

2. Kierowanie działalnością Ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia.

3. Opracowywanie rocznych budżetów, planów pracy Rady Krajowej i sprawozdań z ich realizacji oraz przedkładanie tych dokumentów Komisji Rewizyjnej.

4. Składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji i przesyłanie ich członkom Ruchu.

5. Zwoływanie i przygotowywanie Zgromadzenia.

6. Określanie zasad uczestnictwa w Zgromadzeniu, w tym zasad wyboru oraz liczby delegatów reprezentujących poszczególne kategorie członków Ruchu.

7. Określanie zasad zgłaszania i liczby kandydatów do władz Ruchu wymienionych w § 16 pkt. B, C i D z uwzględnieniem liczby członków rzeczywistych Ruchu w poszczególnych województwach.

8. Informowanie o działalności organizacyjnej i programowej Ruchu.

9. Nadzorowanie działań instytucji Ruchu.

10. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

11. Wnioskowanie do Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego.

12. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

13. Organizowanie i prowadzenie zespołów i grup roboczych lub komisji, w tym w porozumieniu z członkami zwyczajnymi Ruchu w poszczególnych województwach, regionalnych grup roboczych.

§ 26.

Działalność Rady Krajowej organizuje Prezydium, które w szczególności:

1. Powołuje i nadzoruje biuro Ruchu, ustala obieg dokumentów i zasady ewidencji księgowej.

2. Zatrudnia pracowników.

3. Realizuje plany działania Rady Krajowej.

4. Przygotowuje projekty materiałów programowych.

5. Opracowuje informacje i sprawozdania o działalności Ruchu.

§ 27.

1. Pracami Rady Krajowej i jej Prezydium kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

2. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Rady Krajowej potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków Prezydium Rady, w tym jego przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, a w sprawach majątkowych - skarbnika.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Ruchu i składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Zgromadzenie.

§ 29.

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza a o wyborze zawiadamia Zgromadzenie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.

§ 30.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Rady Krajowej co do zgodności ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia.

2. Opiniowanie projektów budżetu, bilansów i rocznych sprawozdań finansowych Rady Krajowej.

3. Zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia Radzie Krajowej absolutorium.

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu.

5. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31.

Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem Ruchu i składa się z od pięciu do siedmiu członków wybranych przez Zgromadzenie.

§ 32.

1. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego odbywa się w czasie obrad Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, a o swoim wyborze zawiadamia Zgromadzenie.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem

doradczym.

§ 33.

Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu.

2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Ruchu.

3. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Ruchu ze Statutem.

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu.

§ 34.

Liczbę członków władz Ruchu wymienionych w § 16 punkt B, C i D ustala Zgromadzenie.

1. Rada Krajowa, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować do swego grona nowych członków na opróżnione w trakcie kadencji miejsca, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych przez Zgromadzenie..

2. Posiedzenia oraz inne czynności władz są prawomocne przy obecności 2/3 członnków, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

3. Po upływie kadencji powyższe władze zobowiązane są przekazać protokolarnie władzom, wybranym na nową kadencję, wszelkie dokumenty i majątek Ruchu.

V. MAJĄTEK

§ 35.

1. Majątek Ruchu stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a. składki członkowskie, w tym członków wspierających,

b. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,

c. dotacje, subwencje, zapisy,

d. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych,

e. dotacje instytucji rządowych i samorządowych na zadania zlecone,

f. wpływy z prowadzonej przez Ruch działalności gospodarczej,

g. odsetki od kapitału,

3. Fundusze mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

4. Ruch prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

5. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE RUCHU

§ 36.

1. Zmiany Statutu uchwalane są na wniosek Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych przez Zgromadzenie.

2. Wnioski w sprawie zmian w Statucie winny wpłynąć na piśmie do Rady Krajowej na trzy miesiące przed Zgromadzeniem.

§ 37.

Uchwała w sprawie zmian w Statucie podejmowana jest przez Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy w pierwszym terminie nie zbierze się liczba uprawnionych do głosowania wymagana do podjęcia uchwały, zapada ona większością 2/3 głosów na Zgromadzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym na ten sam dzień, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 38.

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Ruchu i przeznaczenia jej majątku podejmuje Zgromadzenie na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Rady Krajowej lub 1/3 członków w trybie opisanym w § 36.

2. Majątek rozwiązanego Ruchu zostanie przeznaczony na cele społeczne zgodnie z przyjętą uchwałą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami).

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie po podpisaniu przez członków założycieli i z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

P o d p i s y  K o m i t e t u  Z a ł o ż y c i e l s k i e g o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/-/ Anatol Jan Omelaniuk /-/Aleksander Kociszewski /-/ Stanisław Słopień